Del I Sid 2. Skövde Järnvägsstation

Störs du av ljudet - stäng av det på knappen ovan till höger!                                                                               ← Tillbaka till startsidan!

Till sidans botten!

Du hittar ett snabb-bildspel för bilderna på denna sida med årtalsinfo längre ner på sidan. Klicka här!                      Till nästa sida! 

 

Se annars bilderna och läs gärna texterna mellan och under bilderna genom att scrolla dig ner på sidan!                     Tillbaka till Del Sid 1. Inledning

"SKÖVDE 6:1 – hus nr 9; Skövde Järnvägsstation från bebyggelseregistret: Byggnadsår 1859, arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd, byggherre Kgl Järnvägsstyrelsen, Alingsås, Skövde och Töreboda stationshus byggdes huvudsakligen efter samma ritningar. I likhet med de båda övriga hade även Skövde fasader av fogstruket rött tegel.

Stationshuset har alltifrån byggnadstiden varit ett tvåvåningshus, dock var mittpartiet under 1800-talet tydligare accentuerat. Denna del höjde sig med en låg vindsvåning över de något lägre sidopartierna och kröntes av ett litet torn med en flaggstång. Stilmässigt kan arrangemanget med de kopplade rundbågiga fönstren i mittpartiet hänföras till italiensk renässans.

Skövde järnvägsstation invigdes i juli 1859, då bandelen Falköping - Töreboda färdigställdes. De lägre envåniga flyglarna på var sida om huvudbyggnaden tillkom i samband med öppnandet av statsbanan till Karlsborg 1876 och förlängdes ytterligare något år 1893. Ansvarig för Statens Järnvägars husbyggnadsverksamhet hade alltsedan 1855 varit arkitekten Adolf W Ädelsvärd. Tjänsten besattes år 1895 av arkitekt Folke Zettervall, som innehade den till 1931.

Stationshusets nuvarande utseende härrör från en ombyggnad omkring år 1906*, efter att den enskilda järnvägen till Axvall anlagts. Väggliven förhöjdes nu något så att hela huset kom att täckas av ett enda sadeltak. Fasaderna slätputsades och en fronton med mjukt rundad taklinje anordnades mot stadssidan, två snarlika byggdes mot spåren. *(Har ändrats till 1906 från 1903 i texten med andledning av arkivuppgifter!)

Zettervall hade några år tidigare ritat ett nytt stationshus i Partille, och där använt samma jugendinspirerade takform. Taksprången stöder på smäckra järnkonsoler, i kontrast till perrongens skärmtak på kraftiga trästöd. Ytterligare tillbyggnader har senare skett, dock utan att de har påverkat stationshusets volym och karaktär av tidig 1900-talsarkitektur. Av de planteringar som förr omgav huset finns dock intet kvar.- 2007: 1993 byggdes den gamla stationsbyggnaden om och byggdes samman med en helt ny och mycket större anläggning med busstation för landsbygdsbussar. Den gamla byggnaden bevarades i den gestaltning den hade fått 1903 medan de lägre tillbyggnaderna från 1876 och 1893, som fanns vid gavlarna, revs. Den norra gaveln öppnades mot tillbyggnaden och vid den södra gaveln anlades korttidsparkering och taxistation. De fönster som 1993 var vitmålade återfick sin bruna färg från 1903."

 

Järnvägsstationens första större tillbyggnad kom alltså till stånd 1875-76 för att kunna betjäna ett större antal resenärer då Karlsborgsbanan togs i bruk. 1877-78 blev också undergången vid det blivande Järnvägshotellet (1913) klar efter mycket diskussion med SJ. Innan dess tog Kungl. Järnvägsstyrelsen ut en avgift för övergång mellan staden och Vattenkuren! 1879 infördes samma tid överallt, vilket underlättade tågresandet avsevärt. En mer omfattande ombyggnad av stationshuset ägde rum under 1893 och senare har stationshuset vid flera tillfällen ändrat form. I samband med SAJ-starten och ombyggnaden av bangården vid rivningen av Vattenkuranstalten 1903-04 kom också stationshuset att byggas på och taket ändras radikalt.

Expropriationskarta för Västra stambanans byggande upprättad 1860 visar hur stadsplanen anslöt med bara ett hörn och saknade direkt överfart. Övergång för vägen till Öm gick ett stycke söderut med banvaktsstuga Nr 78 öster om järnvägen och väg till Falköping gick via Södra Storgatan bort till överfarten vid banvaktsstuga, då Nr 77, och sedan öster om järnvägen söderut. Denna järnvägsövergång kom sedan att knyta ihop flera gator för övergång från Vasaplan i den då nya stadsdelen Vasastaden. Här kom Järnvägsgatan, Vasagatan, Storgatan och Drottninggatan att stråla samman för överfart till Falköping och det nya Regementsområde som tog form under 1900-talets första decennier. SAJ fick senare sina spårområden inom i stort sett redan 1860 exproprierade områden för Västra stambanan, alldeles väster om stambanans spårdragning (svagt rosafärgade områden uppåt på kartan före stationsområdet och söderut). De flesta svarta raka linjer runt järnvägens linjer på kartan är vattenledningar -avledningar i olika former.                         

((Lantmäteriet Historiska kartor)

På exproprieringskarta 1877 i samband med Karlsborgs järnväg ser man nytt lokstall nere t v med ny dragning av överfart för vägen mot Öm (jmfr häradsekonomiska kartan här!) utritad söder om lokstallet (alla med siffran III.) med den "gamla överfarten" alldeles nära Verkstaden och ingen undergång alldeles söder om Vattenkuren. (Var en stridsfråga men kom till slut ändå till stånd samma år som kartan upprättades). Banvaktsstuga Nr 78 med ekonomibyggnader finns inritad öster om Öm-farten vid stambanan

Övergången till Vattenkuren vid stationen kom att i o m detta att stängas. Detta också för att Karlsborgsbanan krävde ytterligare några meter mark av Vattenkuren med fler spår och med ännu en perrong på bangården framför stationshuset och med mer och livligare järnvägstrafik. Snart kom "undergången" också att bli farväg mot Öm som en förlängning av nuv. Kungsgatan alldeles norr om Skövde Mekaniska Verkstad och då stängdes övriga överfarter över järnvägen mellan Kungsgatan och Vasaplan.


(Lantmäteriet Historiska kartor)

SPÅRPLAN 1868

Spårplan Skövde 1868.  1. Stationshus 2. Godsmagasin 3. Vattentorn 4. Kokesbod 5. Skifsignaler 6. Förråd & Verkstäder 7. Ekonomihus 8. Afträde 9. Enskildt magasin. En Ö-liknande formgivning för den södra Järnvägsparken i den kil som blivit mot stadens stadsplanering och som tillhör Järnvägs-styrelsen. (Klicka på bilden för större bild!)
 

(Bild efter tillstånd från boken "Karlsborgsbanan och Järnvägen i Skövde"; Frank Stenvalls förlag; Svante Forsaeus 2007)

Träsnitt 1870 - med stationen tecknad från Boulognerskogens sydöstra område (innan det blivit stadspark) och sumpmarkerna där (här med liten sjö), Borgmästare Wetterbergs husgavel, Skövde Hotell och kyrkan med inkommande tåg från Göteborg med ånglok. Bilden från tiden före Vattenkuranstaltens uppförande, färdig juli 1870. Man kan heller inte se Grönvalls och Rådman Petterssons hus mitt för kyrkan och inte heller Mekaniska Verkstaden alldeles söderut. Det tyder på att bilden går tillbaka till tiden före 1865, dvs bara knappt 5 år efter att stationshuset byggdes. Se ytterligare liknande träsnitt från tiden - klicka här!

(Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KDAA12873)

Skövde järnvägsstation 1870 med 1868 års spårplan; ett ingående spår söderifrån, ett spår för avstigande från Stockholm närmast stationen och ett från Göteborg på en träplattform däremellan och ett yttre avlastningsspår t h. Kanske en av de äldsta bilderna på stationen. På bilden syns förutom stationshuset även enskilt godsmagasin, "afträdet", godsmagasin, skivsignaler, vattentorn och koksbod (i samma tornaktiga byggnad t h). Svag siluett av Vattenkuranstalten kan också skymtas bakom staket t h. (Kan ses lite tydligare på annan liknande bild i arkivet tagen vid samma tillfälle.)
 

 

 

Skövde stationshus med kringområden. Stationen har signatur Sk, 313,2 km från Stockholm C, 144,2 km från Göteborgs C, 139,2 m.ö.h. Öppnad för allmän trafik den 1 september 1859. Den 25 juli redan var dock banan klar i Skövde med stort firande.

 

"Sköfde stad har genom jernvägen plötsligt blifvit från en undangömd tillvaro inryckt i verldslifvets rörelse, hvilket lofvar staden en framtid värdig dess gamla minnen."

 

Vid trafikstarten 1859 var tågen inte så många. Efterhand utvecklades trafiken och 1905 avgick per vecka 49 tåg från Skövde till Falköping, 35 till Göteborg, 42 till Töreboda, 21 till Stockholm, 28 till Skara via byte i Axvall och 21 till Karlsborg.

 

Stationshuset uppfördes i tegel efter ritningar i klass 3. Stationen inrymde en mindre "bangårdsrestauration" vid sidan av expedition, två väntsalar för olika klasser och lägenheter inte bara för stinsen.

 

Den 3- 4 november 1862 rullade det formella invigningståget från Stockholm Södra till Göteborg. Väl i Göteborg kunde så Karl XV under högtidliga former förklara" landets första stambana vara fullbordad och i sin helhet för trafik upplåten". Några dagar senare, den 8 november öppnades hela den 455,9 kilometer långa västra stambanan för allmän trafik.

 

Den ursprungliga spårplanen öster om stationshuset omfattade tre parallella spår med en mellanplattform i trä. Norr om stationshuset låg spåren till godsmagasinet. En mindre vändskiva användes för att vagnar skulle kunna komma in på de två frilastspåren. Inför Karlsborgsbanans tillkomst byggdes ytterligare tre spår under 1873 om ca 250 meter nya spår. Men det utvidgade spårområdet motsvarade inte det behov som den växande industrins vagnslasttrafik behövde svängrum för och SAJ-banans tillkomst innebar en radikal ombyggnad under 1903-1904 inför starten av SAJ-trafiken 1904.

 

Under 1905 tillkom elektriskt ljus till järnvägsstationen i Skövde och gjorde platsen lättare att arbeta vid. Därmed blev det slut på en stor del av hanteringen av framför allt fotogen. Karbid till handlyktor kom man dock inte ifrån så tidigt.

Järnvägsstationen troligen från 1870 och den sommar som var Vattenkuranstaltens första säsong, från vars trädgård fotot är taget. Det ursprungliga staketet (1859) för Västra stambanan finns kvar och inte mycket till trädgård nära det för Vattenkuren (buskarna på ömse sidor av staketet ser ut att vara "sly" eller i annat fall alldeles nyplanterad växtlighet.) Bara något år senare såg man plantering av träd/buskar utmed staketet. Bangården är ännu inte utvidgad mot Vattenkuren, vilket den kom att bli för bygget av Karlsborgsbanan 1876, då också staketet avlägsnades och ersattes av ett nytt lägre staket. I bakgrunden ser man gavlen på den äldre Borgmästargården, Borgmästare Wetterbergs Villa som den kallades, vilken revs tillsamman med tomtens övriga "uthus" 1887 för bygget av Hotell Billingen.  Lägg märke till utsmyckning vid takfoten.            

                                                                                                                                                    (Bild från www.vykort.panetet.se)

Järnvägsstationen från väster (stadens håll) tidigt 1870-tal. Lägg märke till nyplanteringen i "rundelen" och Vattenkuranstalten som "kikar fram" t h och från andra sidan bangården.  Utsmyckningen  på takfot och andra linjer med trekantiga "flaggliknande" trädetaljer finns ännu kvar.       

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103790)

Foto ifrån sydost med Skövde Hotell i bakgrunden taget 1872. Vattenkuranstaltens nyanlagda trädgård, "afträde" t v och Skövde Hotell vid "Östra Staketgatan". Västra stambanans ursprungliga staket på östra sidan av stationen innan ombyggnationen för Karlsborgsbanan 1876 med ytterligare spår och perrong, som också naggade Vattenkurens trädgård något i kanten.

(Bild spegelvänd från Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KDAA08060)

Stationen från Vattenkuranstaltens trädgård 1878 med borttaget större järnvägsstaket och lågt staket byggt med nyplanterad låg häck och nya trädspiror. Bangården har nu inkräktat ett bra stycke in på Vattenkuranstaltens ursprungliga trädgård. T v gaveln på borgmästare Wetterbergs villa (Gamla Borgmästaregården) där sedan Hotell Billingen kom att byggas tio år senare - 1888.  Vattenkuranstaltens trädgård nyetablerad, efter Karlsborgsbanans spårkrav inom bangården, med konstfulla grusrundlar och planteringar. Två flygeltillbyggnader på själva järnvägsstationen har tillkommit som ett resultat av krav från den ökande trafiken. Takfotsdekorationerna hänger fortfarande med.                                                                                                

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103791)

1878 från nordväst med norra Järnvägsparken i förgrunden. Observera att Vattenkurens Societetssalonger ännu inte fått sina torn och balkonger!  

(Bild från Skövde Stadsmuseum - bildnummer:avd11_låda19_64a)  

Skövde station 1880 från nordost med Skövde blivande Järnvägshotell  (1913) i bakgrunden t v och den stora byggnaden snett emot är Rådman Petterssons hus sammanbyggt med John Grönvalls hus (som revs under 1950-talet), samt del av den norra lastkajen.  Lägg märke till de båda staketen som utgår från stationshuset åt vardera hållet med "stående pinnar", vilka satte stopp för utpassering på perrongerna den vägen.  Här tycks takfotsdekorationerna fått ge med sig och ersatts med några enklare trekantsdekorationer med lite längre mellanrum.                  

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103781)

 

Åt öster vårbild över stationsområdet 1889 från nybyggda Hotell Billingens torn (vars skugga täcker del av rundeln) med järnvägsparken, en aktiv bangård, Vattenkuranstalten byggd 1870 och sin societetspaviljong (1877). 1868 startades, söder om stationen Sköfvde Gjuteri och Mekaniska verkstad av ingenjör John Grönvall. Vägen mot Öm gick lång tid över järnvägen söder om gjuteriet och senare söder om lokstallet (1876) innan "undergången" (1878) senare knöts till Öm-vägen. Nära gjuteriet söder om Öm-vägen byggde Grönvall arbetarbostäder (1875) som ses på bilden enligt traditionellt mönster med bruksgata (kallades senare för "Gjutaregärdet"), men av dessa finns ingenting bevarat och gårdarna alldeles nära staden har också inkorporerats i stadens planområde.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 104913)

Stationen åt väster från Vattenkuren 1890-talet (före 1893 års tillbyggnad). Fotograf: Ludvig Ericson                                                         

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103780)

Stationen 1900. Fotograf: Ludvig Ericson      

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A70550:B)

Järnvägsstationen 1902 med tåg på ingång norrifrån och 1893 års tillbyggnad söderut.                                                                              

(Bild från www.vykort.panatet.se)

Stationen 1902 kusk med häst och överblick över Vattenkuranstalten, "Gjutaregärdet" och trakten österut.  Foto Ludvig Ericson, Skövde.                             

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 104911)

Söderut 1902-1903. Vattenkuranstalten har fortfarande sin plats t v i bild och gaslyktorna är enda ljuskällan. Mekaniska Verkstaden i söder och ett godståg kommer för den norra lastkajen - växeln är omlagd. Foto Örebro Konstindustri.

(Bild från www.vykort.panatet.se)

Järnvägsstationen östersidan sekelskiftet med de offentliga toaletterna och vy norrut. Gaslyktorna ännu kvar i ensamt majestät. Takfotsdekorationerna tycks ha gjort come-back på den 1893 ytterligare tillbyggda"tvärflygeln" åt söder!                                                                                          

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 3 M16:103776)

Stationen efter sekelskiftet om man ser på växtligheten och här finns inga skarpa markeringar kring fönstren, vilket är lite av ett mysterium. Bild alltså från tid före 1906 års ombyggnad.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103785)

Stationen 1902. Fotograf: Eriksén

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103784)

Skövde station på vykort före sekelskiftet - ca 1895

(Vykort)

Från vykort avsänt 1906 - ca 1895 och ca 10 år före ombyggnaden och med speciell inramning med vit färgbård runt fönster och dörrar, exotiska växter i rundeln.

(Vykort)

Järnvägsstationen 3/8 1905 (noterat av fotografen) precis efter uppsättning av elektriska stolplampor och elektrisk perrongklocka, men före den stora renoveringen med höjning och nya takkonstruktioner. Ritningen till denna förändring godkändes enligt riksarkivet först 1906-06-15. Gaslyktorna finns kvar. Noteras kan också de skarpa fönstermarkeringarna och takfotsdekorationen på norra flygelbyggnaden och på vykortet här ovan. Persontåg inkommer från Göteborg. Nu har också perrongen närmast stationshuset fått skydd med tak. Fotograf; Ludvig Ericson
 

(Bild Västergötlands Museum - bildarkviet/bildnummer: A106762)

1906-08 och järnvägsstationen har byggts om och buskar och träd i rundeln har formklippts. Ombyggnationen tycks ha tagit kål på den exotiska utformningen av rundeln - inga palmer eller planteringar!                                                            

 (Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 3M16-103785a)

1906-08 efter ombyggnad och Vattenkuranstalten helt är borta med nytt spårområde på dess plats i öster t h i bild. Ritningarna ändrade ett antal gånger och slutligen godkända 1906-06-15 enligt Riksarkivets databas över dessa handlingar. Varefter ombyggnaden torde ha skett.

 

Svar på Järnvägsforum:

1906 bestämdes att F1 modell 1886 skulle byggas om och få konduktörskupén sänkt med taket i nivå med övriga taket. En sådan ombyggd vagn står bakom lyktstolpen till vänster om stationshuset. Alltså är bilden inte från tiden före 1906. Till höger om F1:an är kopplad en B3a f.d. A3 av 1874 års modell som försvann på 1910-talet. Där bredvid en C1 av 1884 års modell. Alltså borde bilden vara mellan 1906 och 1910, troligen mer åt 1910-hållet.

 

  

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103787)

Den nyombyggda stationen nu med elektriskt ur i västerfasadens fönsterrad under den bågformade takkonstruktionen. Nyplanteringar av järnvägspark och rundel.

(Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KDAA08066)

Järnvägsstationen från väster 1910 med monterad urtavla i mellersta rutan och ombyggt fönster under takbågen och putsade fasader.    

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: _09.a)

I  juli 1915. SAJ-skylten med information om linjer till Skara - Lidköping och Axvall ses nu svagt söder om stationsbyggnaden som en vit markering. Gaslyktorna är borta. Här har perrongskyddet byggts ut att också täcka perrongen vid "flygelbyggnaden". Foto Ludvig Ericson

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103776)

1920 med Mekaniska Verkstaden i söder och SAJ -kajen söder om stationsbyggnaden. Karlsborgs banans stoppbock i mitten av bilden.  

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer:  08.a)Stins C G. Grandin

Stins i Skövde 1911-1923

Järnvägsstationen före elektrifierad stambana1925. Lägg märke till den lilla nya kiosken vid Utgångsskylten t  h  och SAJ-tåget vid SAJ-kajen som just kommit in.  Fotograf: Eriksén

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer:  _06a)

 

Läs mer om elektrifieringen av Västra Stambanan i Word-dokument som du kan hämta nedan:

Tågexpeditionen Skövde 1923 - 1935. Märta Hagander Kontorsbiträde, Fr. Hård af Segerstad Stationsinspektor, A. H. Lundin Stationsskrivare, R. Alm Stationsskrivare, O. V. Sandberg Kontorist, 2246 F. Nordqvist Stationskarl, G. Beckman Trafikelev.

Bild hämtad från Trefikverket/Järfnvägsmuseum/Samlingsportalen - med direktlänk:

http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAK03101

Stationsområdet från luften 1930-tal. Fr v Rådman Petterssons/Grönvalls hus, Järnvägsparken södra & norra, Hotell Billingen med Trädgårdsservering (tid. Sköfde Hotells trädgård), Skövde Hotells byggnad - nu bl a utskänkningsställe. Vid torget Hotell Scandinav - nu stadshotellet. Järnvägsstationen och näraliggande busstation.

(Bild från www.vykort.panatet.se)

Flygbild 1930-talet lite mer från söder. Här syns norrut (t h i bild) att frilastområdet med sina spår är borta framför godsmagsinet. Längre bort ligger Bryggeriet Norstjernans lagerlokal från 1885 och arbetarbostäder - den sk. "Kasernen" som bl a därefter har inrymt en Husarskola fram till 1905. Ridhuset ligger rakt norröver från staden sett nära där Helenskolan ligger idag. Det brann ner till grunden på eftermiddagen tisdagen den 16 april 1947 - se  bild & ordberättelse www.perowestman.se!

(Bild Skövde Stadmuseum - bildnummer: 100007)

Järnvägsstationen 1940-talet med busstationens bussar som tar över mer och mer av SAJ-trafiken som det konkurrerande trafikslaget till den smalspåriga järnvägstrafiken.                                                                                                                                                                                                     

(Bild från www.vykort.panatet.se)

Skövde järnvägsstation 1968.

(Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KDAD00305)

Järnvägsstationen 1990. Foto L O Karlsson

(Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KDAA08069)

 

BILDSPEL FÖR DENNA SIDAN - JÄRNVÄGSSTATIONEN

 

Vill du gå snabbare eller långsammare - klicka manuellt på bilderna!

Vill du få igång bildspelet igen - uppdatera sidan!
Vill du välja speciell bild - klicka på minibilden nertill!
Vill Du ha kort info till bilderna - klicka i-knappen i övre vänstra hörnet!

 

loading...

 

Här nedan kan du sida vid sida jämföra stationens byggnadsutveckling och andra förändringar:

(Samma bilder som ovan! - så för tillhörighet och copyright se ovan!)

 

SKÖVDE JÄRNVÄGSSTATION

Järnvägsstationen idag Järnvägsstationen idag
1870-talet i början (se låg växtlighet) 1870-talet i början (se låg växtlighet)
1880 mot söder - se perrongstaket 1880 mot söder - se perrongstaket
Före 1893 års tillbyggnad Före 1893 års tillbyggnad
1902 & fotograf Eriksén enligt arkivtext. 1902 & fotograf Eriksén enligt arkivtext.
1902-03 med Vattenkur vintertid 1902-03 med Vattenkur vintertid
1902 från väster - mer uppväxta växter 1902 från väster - mer uppväxta växter
1906-08 ombyggnad och formklippta träd 1906-08 ombyggnad och formklippta träd
1920-tal 1920-tal
1940-talet framför busstationen 1940-talet framför busstationen
1870 - 10 år efter etableringen 1870 - 10 år efter etableringen
1870-tal i början/ursprungsstaket 1870-tal i början/ursprungsstaket
1889 vår efter bygge av Hotell Billingen 1889 vår efter bygge av Hotell Billingen
Stationen 1900 Stationen 1900
1902 - tåg från norr 1902 - tåg från norr
1902 innan SAJ 1902 innan SAJ
1906-08 ombyggd station & bangård klar 1906-08 ombyggd station & bangård klar
1910 och klocka i övre fönsterrad 1910 och klocka i övre fönsterrad
Före 1925 Före 1925
1870 - ursprungsstaket - låg växtlighet 1870 - ursprungsstaket - låg växtlighet
1878 - två år efter Karlsborgsbanan 1878 - två år efter Karlsborgsbanan
1890 med Norra Järnvägsparken 1890 med Norra Järnvägsparken
1902 - Vattenkur och "Gjutarefältet" 1902 - Vattenkur och "Gjutarefältet"
Efter sekelskiftet - färgsättning på stationen Efter sekelskiftet - färgsättning på stationen

Vykort avsänt 1906.

1905 Före ombyggnad & efter el-lampor! 1905 Före ombyggnad & efter el-lampor!
1915 efter ombyggnad 1915 efter ombyggnad
Flygfoto 30-talet Flygfoto 30-talet

                                                                                                             Forts till Kontext Sid 2: A. Äldre historia 

                                                                                                                                                     Forts till Del I Sid 3. Omgivningar 

 

  Till sidans topp!

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA:

(IP-adressen loggas alltid av säkerhetsskäl!)

(din e-mailadress lämnas aldrig ut!)