Bakgrund Sid 2: C. Skövde stad och dess bebyggelse - Två kartor och deras innehåll från mitten av 1700-talet

Karta hämtad från artikel i Billingsbygden 1981 av Gunnar Linde, som introduktion till de två ursprungskartorna nedan.

Lantmäteriet Historiska Kartor har många vackra kartor som beskriver Skövde stads utveckling vad gäller stadsplaner, infrastrukturer och som på ett eller annat sätt speglar människorna som bott i staden. De två mest dramatiska beskriver stadens bebyggelse före och efter branden 1759. Klicka gärna på kartorna för mer information!

Före branden

"Skiöfde Stads Grund Ritning Af fattad Ahr 1750" med portar mot väster, söder, sydost och nordost. Åt väster, "väg mot klostret",  finns antecknat "2-enne Kronostenar". Här har tomtnumreringen ändrats sedan karta 1687 och portarna ut ur staden är tydligt markerade liksom staketet runt staden. Nr 63 är norra tullstugan; 135 kvadratalnar. Nr 17 är tullstugan vid "Heneporten eller den södra"; 320 kvadratalnar. Kring "pölen" i söder ligger "Kålgårdar inom Stagnetet tecknande med tomtens nummer". De flesta tomterna var plats för jordbrukare med mangårdsbyggnader inom staketet med bruk av markerna runt staden. Backstuga är utmärkt vid sydöstra porten, liksom någon form av "tullhus". 

(Karta från Lantmäteriet Historiska kartor)

 

Tomtnamnen på kartan från 1750 kan ge en bild av Skövde som stad innan den förödande branden, som bakgrund till hur utvecklingen kom att bli 100 år senare med järnvägen som kraftfull pådrivare i utvecklingen. Två kvinnor finns med förteckningen, varav den ena antecknad som hustru.

 

Förteckning över tomtnamnen exakt stavade som de står på kartan och med ytan i "kvadrat alnar" (ca hälften i m2):"

 1. Bredegården           7 152

 2. Kielletomten            2 400

 3. Andersgård            5 055

 4. Stakettomten 2 nne 7 800

 5. Storegården           7 463

 6. Tvenne småtomter 1010 

 7. Jon Jonsson eller    

     Rådman Broman   2 520

 8. Swen Swensson     2 062

 9. Fusatomten            7 662

10. LarsTorbiörnstomt 3 969

11. Snickaretomten     2 675

12. Hörnetel.Fallström 1 197

13. L:a GlasmålarTomt 629

14. Rådman Sven Sigges

      Tomt                      2 040

15. Sven Gudmunds. 2 939

16. Anders Hansson  1 350 17. Tullstugan wid Hene

      Porten - den södra  320

18. Utom Tullporten  

      Lorentz Ekedals  

      Kyrckiojordstomt    977 

19. Anders Johansson

      tomt- Prästegårdsjord                                                 2 644

 

20. Johan Swensson  2 409

21. Gudm. Skomakare  648
22. Anders Rawalls eller

     Jonas Andersson  1 215

23. Per Larsson          1 614

24. Gropegården        2 880

25. Oluf Nilsson          2 296

26. Signils eller           4 624

      Kappelansgården  

      Kyrcketomt                 

27. Muncketomten     3 896 28. Trägården            3 564

28. Dito Trägården     3 564 29. Hattemakaretomt 1 430

30. Karstorp               3 462

31. Bengt Skomakare eller

  Bengt Ers i Karstorp 1 140

32. Giökstorp              2 298

33. Lögegården          2 833

34. Stora Kårpåhs       3 171 35. Lilla Kårpås           1 344

36. Skålfärgaregården el. Arfwed Glasmålare      1 836

37. Claes Smed              1 240

38. Lars Petters              3 651

39. Petter Mattsson      1 042

 

40. Rådman Ekeberg eller

      Siggestomt         4 021 41. Baltzaretomten   1 332 42. Lars Jons eller

      Gyltaretomten     1 119 43. Måsegården eller

      Bromans              3 323 44. Backen                 3 102 45. Orgelbyggtomten 2 052 46. Anders Hök          3 069 47. Elfwer Andersson

      eller Anders Ragg 1 750 48. Bengt Töresson
el. Måns Jonsson       3 314 49. Måns Månstomt    3 678

50. Jöns Smed eller

      Gunnar Mölnares  3 045

51. Jacob Matts el. Rådm  Anders Bengts            6 099

52. Rådman Anders

      Olufsson el. Borgmäst Billingren                     3 503

53. Elisabet Johans      3 648

54. Rådman Jonas

      Swensson             3 420


 

55. Krösetomten         1 100

56. Häradshöfding Collin

      eller Hafretomten   2 808

57. Albrecktsgård eller

      Rådman Risberg    2 376

58. Erick Larsson        3 062

59. Johan Rifsberg eller

      Biörnbergstomt     3 336

60. Hållendaregården eller

      Gabriel Wetterber 5 675

61. Måns Swens&Carl3 913

62. Johan & Oluf Skrädd.  
                                                  3 825

63. Norra Tullstugan     135

64. Båtsmans Platzan 1 343

65. Swalegården            4 567

66. Skolemästaregård1 164

67. Kiellbergstomt       2 229

68. Krabbetomten       2 689

69. Klåckmakaretomt    861

70. Daniel Skräddare eller

      Hustru Magdalena1 020

71. Prestebordet utom     

      Stagnetet

72. Kålgårdar inom

      Stagnetet tecknade

      med tomtens nummer 73. P Satsmans Stugu

      Platzan

Efter branden

Karta 1760 - året efter branden i november 1759 visar den förödelse branden förde med sig. Kålgårdar (H) var viktiga på 1600 och 1700-talet förstår man av kartorna. (Lantmäteriet Historiska kartor) Karta 1760 - året efter branden i november 1759 visar den förödelse branden förde med sig. Kålgårdar (H) var viktiga på 1600 och 1700-talet förstår man av kartorna. (Lantmäteriet Historiska kartor)

Karta knappt 10 år senare, 1760, - från året efter branden - som beskriver brandens förödelse och en del klara markskiften för utveckling av staden. Här kan man se staketinramningarna tydligt inritade. Två tullportar tycks vara etablerade, varav den södra med landsväg mot Hene helt brann ner (D). Backstugan vid sydöstra porten framför Kålgårdarna tycks ha klarat sig. Vägen mot Vanrhem är beskriven som "Landsväg åt Klostret". Söderut markeras "Landsväg åt Hene" och norrut står det "Landsväg åt Binneberg" - i sig en bild av vad som var viktigt att beskriva.

(Lantmäteriet Historiska kartor)


Följande hänvisningar finns på kartan:

A. Utmärker Kyrkan med kyrkiogården B.  Är Torget  C.  Norra Tullporten som är obränd  D.  Södra Tullporten aldeles afbrand E.  Prestegården til Mann och Ladugård samt Trägård obrända  F. T ecknar de Kvarter och Tomter af Staden som äro obrända G.  Thet med grå färg anlagt utmärker allt thet som äro afbränt  H. Kåhlgårdar inom Stadens Stagnet  J.  Tvenne Wattenpussar hwaraf then Större jämt kan hålla watten  K.  Prestegårds Hage som til utwidgning blef upgifwen  L.  Tobaks Planteringar uti samma hage  M.  Prestegårds Sandgierde, som nu med Råg är besådt  N.  Äro kyrkeåkrar  O.  Stadens och Prestegårdens samfälte åkergierden  P.  Prestegårds Hage, med en däruti belägen diup måsse." (Angående markering "P." kan man förstå att området som sedan kom att ligga i anslutning till Kungsgatans förlängning österut mot Öm, redan då var ett sankt område!)

"Branden började i Sorbons hus och sprider sig snabbt.  Genom eldsvådan blir 55 av de största och bäst bebyggda gårdarna, kyrkan och rådhuset lagda i aska."  (Ur Skövde under 600 år, Skövde Stadsmuseum)

Det är lätt att föreställa sig de tragedier som utspelades i staden efter att ha förlorat allt. Med namnen på tomterna och deras ägare på den förra kartan, kan man finna hur det gick för respektive hus och tomt. Alla fick å andra sidan ändra sina tomter och säkerligen flytta sina hus eller bygga nya, då den nya stadsplanen skulle genomföras. Idag återstår endast Helen-stugan från tiden före branden och den låg då alltså på den tomt nordväst om Lögedammen som klarade sig från branden.

 

Forts till Kontext Sid 2: D.1800-talskartor. -->

<--
Tillbaka till Kontext Sid 2: B. Mer historia .

Forts till Del I. Sid 3. Omgivningar. -->

<--
Tillbaka till Del I. Sid 2. Järnvägsstationen.


KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA:
(av säkerskäl loggas IP-adress)
(din e-postadress lämnas aldrig ut!)