Del I. Sid 3: D. Boulognerskogen

Till nästa sida! Verkstaden................>

<.....Tillbaka till föregående sida! Vattenkurer

Till sidans botten! ................> 

Längst ner på sidan hittar Du en portfolio med 51 extra bilder från Boulognerskogen - klicka här!

Men scrolla gärna först ner för sidan med bilder och texter!

 

 

En berättelse kring SAJ kan inte utelämna den grönskande "lunga" som välkomnar resenären till Skövde på andra sidan bangården.

 

Boulognerskogen tillkom 1875 som en stadspark. Efter stationsbygget 1859 kallades en del av området fortfarande för "prästens fårahage", men eftersom Skövde kommit att kallas "Lilla Paris", så kom namnet Boulognerskogen till efter hand. Området var populärt att ströva i med mindre servering ordnad av "delegerade".

(Mer detaljerad historieskrivning - ladda ner Utdrag ur exjobb nedan!)

 

Krögaren Adolf Warnicke på Skövde Hotell anhöll så 1865 om tillstånd att servera spritdrycker till promenerande i Boulognerskogen under sommarmånaderna, och därför uppförs en serveringslokal i parken, vars efterföljare från beslut i stadsfullmäktige 1882, "Schweizeriet", finns kvar som byggnad ännu i våra dagar. Ett Schweizeri kallades en lokal där man främst serverade alkoholdrycker, ev. kaffe och enklare mat.

Från ett träsnitt kanske från 1870 kan man se hur Boulognerområdet då såg ut. Den södra delen som här ses var ganska trädlös och ser ut att ha varit med äng för bete. Del av området kallades ju också för Prästerns fårahage innan namnet Boulogner blev etablerat. Billingen i bakgrunden, kyrkan, stationshuset och Skövde Hotell finns med på bilden.

 

(Bild Trafikverket, Sveriges Jänrvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KDAA12872)

Träsnitt 1870 - här har kostnären låtit sumpmarken sydost om stationsområdet t o m fått sin sjö - annars i stort sett samma motiv.

 (Bild Trafikverket, Sveriges Jänrvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KDAA12873)

Gamla Boulognersjön (byggd på 1880-talet)  långt före senare tiders badsjös tillkomst.
(Badsjön - se nästa bild och  
Tilläggsbilder här nedan
!)

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102990)

Så småningom byggdes en fullfjädrad badsjö med 10-meters hopptorn, bryggor och båtar!

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102992)

1960-1961. Boulognersjön i Skövde. Claes Funck's systerdotter i skuggan tillhöger i bild kommer upp efter att plaskat i vattnet. Claes mor i rutig jacka t v sitter på en filt och övervakar. Foto med Kodocrome färgdia Claes Funck, copyright

Ur KPM 2011: Kulturmiljö av ett mycket stort stadshistoriskt intresse med Skövdes äldsta parkanläggning från 1860-talet med ett centralt och representativt läge. Välbevarad stadsparkmiljö med högvuxna löv- och barrträd, planteringar, gångstråk, fågeldamm, badsjö med mera. F.d. schweizeri från 1882, numera högskolans kårhus, och paviljong från 1920-talet. Eventuellt Sveriges första konstgjorda badsjö (1933). Brunn med överbyggnad. Eventuell medeltida helgonkälla.

 

Beskrivning; Boulognerskogen som ligger vid järnvägen omedelbart öster om Resecentrum är Sköv- des äldsta anlagda park. Den tillkom på 1860-talet vid den då nyanlagda järnvägsstationen. Namnet anspelar på den mondäna Boulognerskogen i Paris och förekommer även som namn på stadsparken i andra svenska städer. Paris parker var den tidens stora förebild för stadsparken som en representativ miljö för respektabel samvaro för den nya högborgerliga samhällsklassen. En grön och luftig miljö för promenader, konversation och en stunds rekreation, inte minst för att titta på folklivet.


I Skövde användes namnet tidigt, kanske med en mer folkligt ironisk innebörd; som ett alltör storståtligt namn på småstadens park.

 

En serveringslokal, eller "schweizeri", tillkom troligen år 1865 då krögaren Adolf Warnicke på Sköfde Hotel anhöll om tillstånd att i "dertill uppförd local" servera spritdrycker till promenerande under sommaren. Området hade då börjat kallas för Boulognerskogen. En annan benämning var "prästens fårahage", då kyrkan ägde jorden och kyrkoherdens får betade på området. År 1875 övertog staden ägandet, en parkkommitté tillsattes och man började ansa och plantera träd. Parken ligger i och på sluttningen av en dalsänka. Promenadvägar slingrar mellan fågeldammar, högvuxna lövträd, barrträdsbestånd och hängpilar ner mot den anlagda Boulognersjön och tvåmar. Redan 1865 byggdes en parkpaviljong med schweizeri (enklare restaurang, ofta med musikunderhållning). En ny parkpaviljong uppfördes 1882. Schweizeriet hörde således inte samman med Skövde Vattenkuranstalt som anlagts 1870 vid järnvägsstationen, precis söder om Boulognerskogen. Kurorten blev under några årtionden en av de mer populära i Sverige och hade mängder av gäster. (Den revs i början av 1900-talet). Boulognerskogen frekventerades både av Skövdebor och stadens tillfälliga besökare. Förknippad med kurortens verksamhet är tillkomsten av den lejonkrönta brunnsöverbyggnaden vid en källa i parkens södra utkant. Överbyggnaden pryds av ett svart lejonhuvud i gjutjärn. En uppgift i fornminnesinventeringen om att källan längre tillbaka i tiden kallats S:t Eriks källa, och varit föremål för källkult, har inte kunnat bekräftas."

(Underlag till kulturmiljöprogram för Skövde stad. Del 2. Kulturmiljöer och byggnadsobjekt, 2011 - Fortsättning - Del 2!)

 

 

Nedan hittar du och kan ladda ner några dokument som bl a berättar historien kring Boulognerskogen mer detaljerat:

(Exjobbets historiebeskrivning av Marianne Magnusson utgår bl a från material från Skövde Hembygdsförening)

Boulognerskogens restaurant byggd 1882 efter att ha ersatt den första serveringen, ett "Schweizeriet" (en restauration där man serverade alkoholhaltiga drycker, kaffe och enklare mat) som krögaren på Skövde Hotell startade redan 1865. Under sin glans dagar såg man annonser om restaurangens sortiment "af finaste sorter Pounsch, Arrax, Rom och Cognac samt Viner ..."                                                                                                                                                    

(Vykort)

Boulognerskogens sommarrestaurang låg inte långt från Vattenkuranstalten för promenad och restauration.               (Vykort )

Interiör 1940-50-tal.
 

 

 

(Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102946)e!

Utsikt från verandan 1940-50-tal. Klicka på bilden för att få den mindre!

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102945)

Det gick bra att ta med sig de spirituosa dryckerna att avnjutas utomhus i gräset!
 

(Bild Skövde stadsmuseum - bildnummer: 101846)

 (Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer:   )

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102939)

 

1920-tal & "Skötts" stuga. "Boulognerskogen var ännu vid 1880-talets början mycket vanvårdad varför Stadsfullmäktige den 17 sept 1881 beslutade att anställa en lämplig person för tillsynen över Boulognerskogen och stadens planteringar. Man beslutade även att som bostad för "skogvaktaren" till Boulognerskogen flytta den Lundinska Stugubyggnaden från tomten nr 100 för en kostnad av 500 kr. Denna stuga kom att kallas Skötts stuga."

 

(Utdrag ur Billingebygden 1980, s. 68, artikel; C. I. Tengelin)

 

Skött var tidigare stadens "fånggevaldiger" (fångvaktare) och bodde i stugan på tomt 100 tills den flyttades.

Efter badsjöns tillkomst 1933-34 blev stugan tjänstelokal för badsjöns vaktmästare Linus Johansson och den revs relativt anonymt på 1960-talet.

 

(Källa: Billingebygden 2011, s. 16, artikel Göran Lundh)
 

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA:
(av säkerhetsskäl loggas ditt IP-nummer!)
(din e-postadress utlämnas aldrig!)

(BIld Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102968) 

Initiativet till parken har en lång historia av Skövdebornas vilja att ha ett promenadområde nära staden och sköttes från början av privatpersoner, som redan före mitten av 1800-talet ordnade med enkel sommarservering, mm.

 

"Delegarne" (Delegerade), som de kallade sig, begärde efter att Järnvägsstyrelsen beviljat staden en övergång över Järnvägen till Boulogner 1865, extra medel om 300 kronor för promenadvägarna; Då de medel man mottagit frivilligt inte räckt till för att bestrida kostnader i samband med promenadplatsens skötsel. Man hade inte nått fram till "åstadkommandet af en för samhällets medlemmar angenäm och af behofvet högeligen påkallad vistelse- och promenadplats, der såväl äldre som barn kunna finna en behaglig sund tillflykt under den varmare årstiden ...." (Del av text ur Billingsbygden 1980, artikel om Vattenkuren av C. I. Tengelin)

 

På flygbild från 1936 ser man hur skogen väl avgränsad närmast staden i öster bevarats som Boulognerskogen. Staden är då fortfarande väl sammanhållen inom de gamla stadsplanerna i det här perspektivet med "Nyströms kulle" i förgrunden och det platta landskapet österut glest befolkat. Kring Öm-vägen finns en del nyare bebyggelse. Här kan man fortfarande se spåren av den äldre södra Öm-vägen, som gick rakt österut från Skövde Mekaniska Verkstads södra del.

 

(Bild Skövde Stadsmuseum)

1687 kan man redan se "Prästegårds Sandgierde" och "Prästegårdsgierdena" Nr 41 nordost/ost om staden. I folkmun kallades senare en del av området som hamnade öster om Västra Stambanan för "Prästens fåragärde".

                                                               (Lantmäteriet Historiska kartor)

 

<....... Tillbaka till sidans topp!

 

Forts till Del I. Sid. 3: D. Kringbilder-->

<-- Tillbaka till  Del I. Sid 3: B.

 

 

Här nedan ser Du 51 Tilläggsbilder för Boulogner:

 

För större bild - klicka på bilden!

Manuellt bildspel för 51 bilder - klicka på första bilden och därefter pilen!

(Skövde Stadsmuseum- bildnummer: 102937 - 102996)