Del I Sid 3. Järnvägsstationen - omgivningar & spårområden

  Tillbaka till startsidan!

Till sidans botten!

Till nästa sida!

Tillbaka till föregående sida!


Du hittar ett snabb-bildspel för bilderna på denna sida med årtalsinfo längre ner på sidan. Kilcka Här!
Läs annars texterna mellan och under bilderna genom att scrolla dig ner på sidan!     

 

EN LOKPARAD UTANFÖR MEKANISKA VERKSTADEN  - klicka här! - eller gå via rubriken "VERKSTADEN"  i kontexten.

                                                                          

 

Stora Kyrkogatan tidigt 1870-tal från stationsområdet upp mot torget. Dåförtiden en stensatt praktgata . Borgmästare Wetterbergs villa (gamla borgmästaregården) revs 1887 inför bygget av Hotell Billingen på platsen. De av Linné beskrivna "sköna askarna" runt kyrkan tycks ha ersatts med liknande sköna stora träd. Även i övrigt kantas gatorna av grönskande träd och buskar. Gatorna i området nära stationsområdet utvecklades inom ramen för den kvadratiska stadsplanen. Förändringar som Prästgårdens förläggning 1872 till tomt utmed Kungsgatan gjorde nya dragningar för Kyrko-, Trädgårds- och Mörkegatan möjliga. Stora Kyrkogatan blev till Hertig Johans Gata.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100456)

Den nyanlagda Kyrkoparken från strax efter 1872 på gamla Prästgårdens tomt tagen från söder (från den nya Prästgårdens tomt), med borgmästare Wetterbergs villa i bakgrunden utmed Stora Kyrkogatan och Skövde Hotell t h. Borgmästarvillan revs något år före bygget av Hotell Billingen 1888. Kyrkogatan går alldeles norr om staketet mitt i bilden (själva gatan syns dåligt ur den här vinkeln) och korsar Trädgårdsgatan på sin väg ner mot Mörkegatan framför blivande SAJ-området. På Prästgårdstomten närmast i bilden anlades också en liten park. Dessa trädgårdar; Prästgårdens trädgård, "Gejershusets" trädgård, Grönvalls och Rådman Petterssons trädgård, Kyrkoparken, Sköfde Hotells trädgårdsservering och Borgmästarvillans trädgård gav gatan dess namn. Foto troligen genom något fönster i den egna fastigheten hos Ludvig Ericson

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103051)

Prästgården en tid efter byggnationen 1872 med parkgångar enligt föregående bild.  Kyrkan ännu inte renoverad (1890).                                                                                  

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101848)

En stämningsfull bild av Prästgården från 1901 hittar man på www.vykort.panatet.se. Kyrkan har då hunnit att renoveras med nytt tornutseende mm. Bilden tagen från Ludvig Erikssons ateljefönster på Kungsgatan 1.

(Bild från www.vykort.panatet.se)

Staden blev så grönskande att under en frostig vinterdag såg knappast  fotografen Ludvig Ericson husen från sin kamera i ateljen.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101858)

Prästgården en bit in på 1900-talet med tillagd takkupa och veranda. "År 1896 inreddes två rum på vinden, och en frontespis upptogs mot söder" - som det står i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Bilden ovan från 1901. Nu bodde Prosten Hemberg här sedan 1894 med familj som växte efter hand och prästgården blev Prostgården, då Johan Hemberg tidigt blev kontraktsprost.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100534)

Korsningen Kyrkogatan Trädgårdsgatan på 1930-talet med Prästgården mitt emot Kyrkoparken. "År 1926 byggdes en frontespis mot norr, identisk med den äldre i söder." Fotot taget från Grönvalls uthus, Kyrkogatan 2. Fotografen Ludvig Ericssons atelje syns till vänster på tredje våningen Kungsgatan 1.
 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100599)

Prästgården Kyrkogatan 7 idag Prästgården Kyrkogatan 7 idag

Ur bebyggelseregistret; Kvarteret Gefion 2; Byggnadsår 1871-72, arkitekt byggmästare Wallenius, byggherre Sköfde stads- och landsförsamling. I slutet av 1860-talet aktualiserades frågan om anläggande av en stadspark öster om kyrkan. Det dåvarande kyrkoherdebostället med huvudbyggnad och uthus upptog då en stor del av detta område. Man beslutade därför år 1869 att flytta prästgården och samtidigt uppföra ett nytt boställshus av sten på den nuvarande tomten. Beslutet om anläggande av en stadspark togs då den nya prästgården stod färdig år 1872. Händelsen är utmärkande för de ambitioner för utbyggnad och förskönande av staden som tog fart på 1860-talet, efter järnvägens tillkomst. Den nya prästgården och anläggandet av stadsparken är två viktiga förelöpare till de omfattande arbeten med plan- och byggnadsbestämmelser i Skövde, vilka resulterade i både en ny stadsplan och en ny byggnadsordning år 1875. Prästgården är ett av stadens äldsta kvarstående bostadshus av sten, och äger stor betydelse för såväl den välbevarade 1800-talsbebyggelsen vid Kungsgatan, som den stadsbild som omger Kyrkparken. År 1896 inreddes två rum på vinden, och en frontespis upptogs mot söder. År 1926 byggdes en frontespis mot norr, identisk med den äldre. Den slätputsade byggnaden är annars välbevarad såväl interiört som exteriört. Karakteristiska detaljer är de små kvadratiska vindsfönstren under taklisten och de för 1800-talets senare decennier typiska halvfranska entrédörrarna med dekorativa gjutjärnsgaller. Till prästgården har alltsedan 1870-talet hört en stor trädgård. - 2004 . Prästgården från 1872 har förlorat något av sin ursprunglighet och därmed sitt kulturhistoriska värde genom en stor tillbyggnad, vid den västra gaveln men har fortfarande ett stort kultur- historiskt värde.2005:Inga synliga förändringar exteriört .

1887 - Järnvägsstationens "krona" för tiden, Rundeln, som inte bara är en praktisk cirkulationsplats framför stationshuset, utan även en praktfullt utformad trädgårsplantering. Sköfde Hotell har sin trädgårdsservering bakom höga gröna häckar och Järnvägsparken breder ut sig både åt norr och söder (höger och vänster på bilden) med gröna ytor, buskar, planteringar och grusgångar för promenader. Området har också förberett sig för att ta emot nästa stora satsning - Hotell Billingen. Hotellet uppförs 1888. Borgmästarvillan är redan riven och nytt "Borgmästarehus" byggs i "Nya staden" söderut.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102306)

Nya Borgmästarvillan Villagatan 1. Dåvarande borgmästaren Hedenstierna valde att bygga sin Villa söderut i det nya området öster om det 1877 uppförda läroverket.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101297)

Bangården norrut från stationshusets tak med spårläggningen 1888 (bilden stämplad 1888) med Karlsborgsbanans spår, godsmagasin, lastkaj, vändskiva för frilastspåren, torn för vattenpåfyllning av lok samt karbidlyktor vid växlar och de smala perrongerna. Landsbygden med smågårdarna är fortsättningen på vyn – ända in i staden!

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 103775)

Bangården norrut - lok Statens Järnvägar, SJ Da 200 "Unden" 1907. Foto Ludvig Ericson, Skövde

(Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KBIA00222)

1880 Från Trädgårdsgatan mot Kungsgatan 1 i hörnet med Skolgatan. C. J. Malmberg byggde sitt hus 1878 med fotoateljé. Hans egen bild från 1880. En föregångare till fotografen Ludwig Ericson, som senare kom att ta över huset och driva bl a fotoateljé.  Flera foton över SAJ-trafiken snett emot  har tagits från själva huset.  Huset bredvid, Kungsgatan 3, byggdes 1878 av byggmästare Pettersson. De båda husen kom att bli de första husen i den nya staden. Ännu hade inte gatorna kommit i ordning.                                                      

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100542)

Ludvig Ericson etablerade sig 2/5 1888  som fotograf i Skövde och tog över huset som nu också är målat. Hans namn står redan i fönstret ovan dörren (syns vid stark förstoring) med "Ludvig Ericsons atelier och butik". Vattenflödet vid den här punkten av gatan har alltid varit ett problem och man kan se gatuarbeten för att avleda dagvatten. En gaslykta har satts upp på Kungsgatan mitt för ateljén. Fotograf Ludvig Ericson

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100539)

Året innan SAJ startade sin trafik såg det ut så här på Kungsgatan och detta blev de första resenärernas syn vid resa med Skövde - Axvalls Järnväg när man passerade bron in till angöringen.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100541)

Kungsgatan 1 idag Kungsgatan 1 idag

 

Ur bebyggelseregistret: Kvarteret Jupiter 9; Kungsgatan 1; Byggnadsår 1878, arkitekt okänd, byggherre fotograf CJ Malmberg. Troligen det första hus som byggdes enligt den 1877 fastställda stadsplanen. Malmberg ville först bygga ett fyravåningshus, men fick avslag. Det snett avskurna hörnet föreskrevs i 1874 års byggnadsstadga och präglade stadsbebyggelse under många decennier. Malmbergs fotoateljé övertogs senare av den kände skövdefotografen Ludvig Ericson. Ateljén fanns kvar till 1982, då huset ombyggdes. Gatufasadernas putsdekor med listverk och rusticeringar är välbevarade till idag Huset har ett mycket stort kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder.- 2007: Den tidigare grågröna spritputsen är utbytt mot gul slätputs och taket är täckt med svart plåt.

Kungsgatan 3 idag Kungsgatan 3 idag

 

Ur bebyggelseregistret; Kvarteret Jupiter 2; Byggnadsår 1878, arkitekt okänd, byggherre byggmästare PJ Pettersson. Ett av de första större husen i den nya stadsdelen. Gathuset innehöll fyra större lägenheter, gårdsflygeln tvätt- och bagarstuga mm. Bottenvåningens putsrustik återställdes 1984 i sitt gamla skick efter att här under lång tid funnits bl a ett café. Det karakteristiskt förhöjda mittpartiet pryds av små rundbågiga fönster och kolossalpilastrar. Huset har ett mycket stort kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder och sin väl bevarade och påkostade arkitektur.- 2007:Inga synliga förändringar exteriört.

Kungsgatan 5 idag Kungsgatan 5 idag

 

Ur bebyggelseregistret; Kvarteret Jupiter, Kungsgatan 5, Byggnadsår 1879, arkitekt okänd, byggherre byggmästare PJ Pettersson. Tomtens första hus innehöll fyra bostäder om 2 rum och kök. Det branta taket mot gatan hade redan från början fem kupor, då skiffertäckta. En gårdsflygel tillbyggdes vid östra tomtgränsen år 1884, denna revs dock 1989 och ersattes året därpå av en till det yttre snarlik, samtidigt som gathuset påbyggdes med en ning mot gårdssidan. Gatufasaden är i allt väsentligt oförändrad sedan byggnadstiden, med rusticerad bottenvåning, profilerade listverk och fönsteröverstycken. - 2007 hade byggnaden vid Kungsgatan 5 inte genomgått några exteriöra förändringar som förminskade huset kulturhistoriska värde. Klass 1. Huset vid Kungsgatan 5 har ett mycket stort kulturhistoriskt värde på grund av sin ålder och sin, för tiden karaktäristiska och väl bevarade putsarkitektur. 

Fotograf Ludvig Ericsons ateljé på översta våningen i fastigheten på Kungsgtan 1 med fonder, ateljéfönster, möbler och kamin.

Kungsgatan 1 med foto via bakgården mot Skolgatan med baksidan av fllckskolan och Skolgatan 4 samt utsikt mot SAJ's blivande angöringsgspår med liten torpstuga.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100532)

Järnvägsparken 1885 med "Geijersgården"/Dr Gustaf Ekelunds hus t v (senare Järnvägshotellet 1913) söder om Kyrkogatan och John Grönvalls och Rådman Petterssons hus sammanbyggda över tomt 69 och 70. Telegrafledningarna till stationen till vänster i bild. I bakgrunden Kungsgatan 1 där fotografen C. J. Malmberg bodde vid tiden och hade ateljé. Husen ligger mitt emot SAJ's blivande angöringskaj och Vattenkuranstalten österut.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100824)

Järnvägskisoken ca 1905 - 1910 i södra järnvägsparken med Rådmans Petterssons hus med två skorstenar och Grönvalls hus med den vänstra skorsten i bakgrunden - jmfr bilden ovan! Man ser stationsrundelens stenläggning alldeles till höger i bild.

Bilden lånad med tillstånd av Trafikverket/Järnvägsmuseum/Samlingsportalen - direktlänk:

http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAK03102

1890-talet med bangården söderut med Societetspaviljong (1876) t v, Mekanisk verkstad (1868) och lokstall (1876), undergången (1877-78) och den bilvande SAJ-kajen (1903) samt blivande Järnvägshotell (1913) och södra Järnvägsparken. Foto Karlstedt, Sköfde.                                                                      

(Bild från www.vykort.panatet.se)

 

Bangården söderut 1895.   Fotograf P.A. Eriksén, Sköfde.                                                                                                  

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnr: 104120)

 

Ett foto från Hotell Billingens södra hörntorn 1895. Det ger en bra bild av hur området i Skövde såg ut inför SAJ-bygget med angöringen, kajen och spårutvidgningen mot Vattenkuren något årtionde senare!

 

Stadsplanen är inte gjord för passage av järnvägen och därmed expansion på den östra sidan. Den smala "undergången" är byggd först som undergång för promenerande till Vattenkuren och utvecklas senare som vägen till Öm via Kungsgatan. En vid bygget av Verkstaden flyttad (?) banvaktstuga ? (från positionen av BV Nr 78 på exproprieringskartan) finns dock kvar på bilden vid den allra äldsta plankorsningen med Öm-vägen mitt emot det nu utbyggda lokstallet i bakre delen av bilden. Stugan kom att rivas för SAJ's spårområde.

 

Östra Staketgatan har blivit Mörkegatan och finns t v om Rådman Petterssons hus (huset mitt i bild). Detta är i sin tur sammanbyggt med huset bakom, vilket uppfördes av John Grönvalls far som en kopia av Johns fars barndomshem i Göteborg på Västra Hamngatan 6. Familjen bodde där under många år, ett stenkast från sin skapade Mekaniska Verkstad.

 

Där bakom syns "Geijershuset" och Dr Gustaf Ekelunds hus (som blev Järnvägshotellet 1913) och med Trädgårdsgatan t h i bild. Kyrkogatan går ända fram till Mörkegatan mellan de båda fastigheterna efter att ha korsatTrädgårdsgatan. Trädgårdsgatan når Kungsgatan och möter Skolgatan som kommer runt Flickskolan. Här syns hur senare stadsplaner har anpassats till stadsplanen från 1760. Gatusystemen går inte riktigt ihop då de här trängs med Västra stambanan.

 

I hörnet mot Kungsgatan kan man se Kungsgatan 1 med sitt sneddade hörn (byggt 1878). Järnvägspark vänster i bild och del av "Kyrkoparken" (Stadsparken) till höger och även del av ny liten parkträdgård söder om Kyrkogatan . Skövde Mekaniska ses i full gång med rök från två skorstenar och sin nyare kontorsbyggnad i två våningar. Längre österut på det s k "Gjutaregärdet" (t v i bild på stora bilden) syns några av de bostäder Verkstaden byggde för sina arbetare.                

 

Delförstoring av ovanstående bild för att tydligare se den lilla stuga som på bilden ligger exakt där den första plankorsningen var för Öm-vägen och Västra stam-banan, framför lokstallet och söder om Verkstadsbyggnad.

 

Banvaktsstugan låg först öster om järnvägen, alldeles söder om den byggnad somn blev Skövde Mekaniska Verkstads bygge 1868. Kanske flyttades stugan till platsen vid plankorsningen väster om stambanan vid detta tillfälle? Det ryker friskt i skorstenen i vilket fall!

(Bild Skövde Stadsmuseum)

1890-talet, huset mitt i bilden är Kyrkogatan 2 uppfört av T. Grönvall, John's far. Förebild är faderns barndomshem i Göteborg på Västra Hamngatan 6. Järnvägsstationen kikar fram mellan husen med södra Järnvägsparken.  Huset  t h väntar fortfarande på att bli Järnvägshotell 1912-13.  

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100825)

1901 Militärparad på väg ut på Kungsgatan från Trädgårdsgatan. Skövde stationshus skymtar mellan husen. Fotot taget från ateljén i huset Kungsgatan 1.

 (BIld Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100531)

Taklagsfest för Post- och Telegrafbyggnaden Kungsgatan 5/Prinsgatan 1  år 1899.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102150)

Ett av de övriga omgivande husen på Kungsgatan var också huset som byggts som Post- och Telegrafstation på Prinsgatan. Telegrafväsendet kom att flytta ut från de ursprungliga lokalerna på järnvägsstationerna där de först hamnade med järnvägarnas utbyggnad.

 

(Bild Skövde Stadsmuseum)

Prinsgatan 1 idag Prinsgatan 1 idag

Ur bebyggelseregistret:

Kvarteret Jupiter; Prinsgatan 1. Byggnadsår 1899-1900, arkitekt Frans Adolf Wahlström, byggherre byggmästare PJ Pettersson. Bakom byggherren stod troligen Post- och Telegrafverket som den verklige beställaren. Huset inreddes med postkontor och postsparbank i en stor lokal med järnpelare i nedre, och telegrafstation i den snarlika andra våningen. Överst fanns en större bostad. I samband med att Post & Telegraf flyttade till kv. Gefion 1931, byggdes detta hus om till ordenslokaler mm för Odd Fellowlogen. I en del av huset inreddes samtidigt Hotell Vestergyllen. Efter ytterligare en större ombyggnad 1989-90 nyttjas nu huset för kontorsändamål. Fasadernas putsarkitektur bevarar förvånansvärt mycket av sin detaljrikedom, trots de var för sig omfattande inre förändringarna. Huset med adress Prinsgatan 1 har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Husets ursprungliga funktion som Post & Telegrafstation ger det en viktig plats i stadens historia och exteriören är, med
undantag för den igensatta hörnentrén, väl bevarad.-2007: Inga synliga föränd-
ringar exteriört.

Mitt emot post- och telegrafhuset eller snarare mitt emot Prinsgatans anslunting till Kungsgatan hade redan 1880 apotekare Cavalli uppfört sin ståtliga privatvilla granne med Prästgården och dess uthus. Bilden inte tagen så långt därefter, då kyrkan ännu inte ombyggts (1890). Prinsgatan var då ännu inte stensatt.

(Bild Skövde Stadsmuseum . bildnummer: 100566))

En remarkabel villa mitt staden och med ett gediget järnstaket blir den väl avskild med trädgård för uppvisning. Ett storslaget bygge som tydligen har haft bankdirektören Forslunds direkta stöd. Apotek blev det senare och förblev så till omkring 1950.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100567)

Cavallis Villa från nordsidan med Kyrkogatan och Kyrkoparken.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100683)

Cavallis Villa idag från Kyrkogatan Cavallis Villa idag från Kyrkogatan

 

Ur bebyggelseregistret: Kvarteret GEFION 5 - husnr 1; Byggnadsår 1880 arkitekt okänd, byggherre apotekare Gustaf Cavalli, gm bankdir. A Forsslund. Byggnaden uppfördes för Cavalli och enligt dennes anvisningar, men Forsslund signerade bygglovsansökan. Till huset flyttade Cavalli apoteket Brage 4. Detta låg sedan kvar i byggnaden till omkring 1950, då huset ombyggdes till soldathem. Sedan 1976 finns här Radio Skaraborg. De olika funktionerna har medfört flera inre förändringar, kvar från Cavallis tid finns dock ett trapphus med schablonmålade dekorationer. Exteriören är mycket välbevarad med elegant återhållsam putsarkitektur. Uthuset är samtida, men tillbyggt 1920. Gården inhägnas av ett järnstaket.-2004: Inga synliga förändringar exteriört.

Kungsgatan 1905 hörnet med Trädgårdsgatan t h och "Nya Prästgården" vars ändrade läge gav Skövde dess stadspark "Kyrkoparken" från kyrkan ner mot Trädgårdsgatan och en rad nya gatudragningar som fick stor betydelse för kvarteren runt Järnvägsstationen.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100533)

Sekelskiftet Södra bangården från Vattenkuranstaltens Societetspaviljong med de offentliga toaletterna och Hotell Billingen i blickfånget, samt platsen för SAJ-kajen något år senare.

(Bild Skövde Stadsmuseum)

Järnvägshotellet 1912-09-16, "Geijersgården"/Dr Ekvalls hus nu förvandlad till Järnvägshotellet med en ordentlig upprustning. Klart för säsongen 1913! Ett vackert renoverat hus på Kyrkogatan 1 mitt emot Grönvalls hus Kyrkogatan 2.                                                                                                

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100632)

Ett vackert iordningställt hus vid den här tiden och trevlig inblick från dåvarande Kyrkogatan med en oas till trädgårdsservering.

(Bild Skövde Stadsmuseum)

1915 Korsningen Kyrkogatan Mörkegatan med "Geijersgården"/Dr Ekvalls hus, nu Järnvägshotell  sedan1913.                                   

 (Bild Skövde Stadsmuseum - 100631)    

Undergången före tiden för SAJ-bron från Kungsgatan och bilden är tegen från Ludvig Ericsons ateljé på Kungsgatan 1.
 

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100529)

1902. Överfarten Kungsgatans förlängning mot Öm med militärövning. Bilden tagen av Ludvig Ericson från hans bostad på Kungsgatan 1/Trädgårdsgatans förlängning upp mot Skolgatan. Den "trekant" av gräs som övningen utspelar sig på blev senare SAJ's frilastspår med stoppbock. I slänten kan man se Jungfrukällan med en infordring. Fotograf. Ludvig Ericson (Klicka på bilden för att få den mindre!)

(Bild Skövfde Stadsmuseum - bildnummer: 103707)

Lok SJ B 1084 vid överfarten av undergången i Skövde 1912 östra sidan. Foto Erik Wilhelm Snell
 

(Bild Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum, www.samlingsportalen.se - bildnummer: Jvm.KBIA04687)

1930-tal med SAJ-utfarten söderut, SAJ's omlastningskjul till vagnar med normalspårsbredd syns i bangårdsområdet t h, där Prinsgatan slutar.                      

(Bild från www.vykort.panetet.se)

Skövde busstation 1931 i del av forna Järnvägsparken.

(Bild Skövde Stadsmuseum)

 

 

 

Den här bilden är förvisso inte tagen i Skövde utan i Enebyberg norr om Stockholm 1967. Men pumpen liknar den på bilden. Foto Claes Funck, copyright

1940-talet från bussplanen.

(BIld Skövde Stadsmuseum)

SKÖVDE GODSMAGASIN I SIN SLUTFAS

Skövde stations godsmagasin 1961 - sista året för Skövde-Skara-banan. 

(Bild Skövde Stadsmuseum)
 

Foto Björn Lippold, Skövde

Godsmagasinet rivs efter att ha tjänat ut i Skövde.

Foto Björn Lippold, Skövde
Foto Björn Lippold, Skövde
Foto Björn Lippold, Skövde
Foto Björn Lippold, Skövde
Foto Björn Lippold, Skövde
Foto Björn Lippold, Skövde

SNABB-BILDSPEL SKÖVDE JÄRNVÄGSSTATIONS OMGIVNINGAR:
Vill du gå snabbare eller långsammare - klicka manuellt på bilderna!Vill du få igång bildspelet igen - uppdatera sidan!
Vill du välja speciell bild - klicka på minibilden nertill!Vill Du ha kort info till bilderna - klicka i-knappen i övre vänstra hörnet!

loading...

KONTAKTFORMULÄR FÖR DENNA SIDA:
(av säkerhetsskäl loggas IP-adressen)
(din e-postadress lämnas aldrig ut!)