Del I Sid 5: D Vasaplan

Första plankorsningen för SAJ blir med Vasaplan på sin västra sida om spåret, alldeles i slutet av  SAJ:s södra bangårdsdel, där Drottninggatan, Storgatan, Vasagatan och Järnvägsgatan efter hand byggdes samman för att i en väg korsa järnvägen med fortsättning åt bl a Falköping och knyta ihop staden med regementsområdet.

 

Strax innan korsningen, på östra sidan låg SJ banvaktsstuga 211 (tidigare Järnvägsstyrelsens Nr 77) snett emot slutspetsen på SAJ:s banområde. Järnvägskorsningen vid Vasaplan var en plankorsning där vägskyddet omfattade både Västra stambanan och SAJ. Stambanans vägskydd sköttes senare från Skövde station medan SAJ:s övergång senare kom att styras från en "kur" placerad ungefär vid det som nu är Skaraborgsgatans korsning med Cementas industrispår, som tillkom genom en tredje räls för normalspår i SAJ-banan 1919-07-02 – en treskensbana (enda resten av SAJ, men är idag enbart spårlagd med normalspår).

 

Den första monumentalbyggnaden vid Vasaplan som SAJ passerade 1904, vänd mot det nya blivande viktiga regementets infart i staden, blev den i folkmun kallad Lilla Snöplogen.

Mellan Storgatans och Drottninggatans slut mot den nya plankorsningen med SAJ & Västra stambanan ett nybyggt stort hörnhus– tidig bild utan växtlighet framför lilla Plogen från året efter färdigställandet 1904. T v dubbelhuset byggt samma år. I bakgrunden t h skymtar byggmästare Petterssons Villa (1902) och Villa Zettergren (1897) mitt för SAJ's blivande södra bangårdsdel. Lägg märke till el-installationerna.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101134)

Lilla Snöplogen idag; Vasaplan Lilla Snöplogen idag; Vasaplan

 

 

Ur bebyggelseregistret: Kvarteret Orion 4 – hus nr 1; "Lilla snöplogen"; byggår 1904, arkitekt Lars Kellman, byggherre Byggnads AB i Sköfde. Huset bildar tillsammans med Eken 2 och Lejonet 7 en monumental inramning till den samtida platsen Vasaplan. Orion 4 är byggt i jugendstil med välbevarade spritputsade fasader, skilda genom en profilerad list från bottenvåningens ritsade slätputs. Elegant entré även mot norr med fritrappa och, liksom på balkongerna, dekorativt smidesräcke. Huset innehöll 1904 en stor lägenhet om 9 rum och kök samt fyra dubbletter, möjligen avsedda för militärer från de blivande regementena. Gårdsmiljö: Tidigare rikligt planterad förgård nu borta. Gård med grus och gräsmattor. - 2006: Inga synliga förändringar exteriört.

Runt den blivande Vasaplan var det en byggarbetsplats under det första årtiondet efter sekelskiftet med nya byggnader och fullbordande av gatusystemet. SAJ-resenärerna hade mycket att titta på av byggaktivitet vid passagen av vägen till Faköping innan allt var klart.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101133)

Stora Snöplogen är byggd 1904 och Vasaplan ordnar sig allt mer.                                                                                                                      (Bild Skövde Stadsmuseum)

Ytterligare något år senare en välordnad samordning av Drottninggatan och Storgatan med större träd i allén.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100309)

Bild från1910. När "Lilla Snöplogen" stod klar (1904) byggdes "Stora Snöplogen" som stod färdig 1906. Ett gigantiskt hus för att markera betydelsen av Vasaplatsen som en port mot staden och ut mot de för staden så viktiga byggda och planerade regementena. På bilden ses den "pyramidliknande" uppbyggnad på taket som huset hade från början och som av någon anledning sedan försvann redan 1912.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101127)

Här senare när Vasagatan har fullt ut etablerats vid Vasaplan och hustakets "pyramid" har försvunnit. Man kan se att beteckningarna "Nya stadsdelen", "Villastaden" och "Vasastaden" rätt friskt blandas på vykort från de första årtioendena och från lite olika håll bland husen byggda söder om Kungsgatan." Man kan också se att "mitten" av Vasaplan merkerats med en minirundel med elbelysning.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101726)

"Stora Snöplogen" idag "Stora Snöplogen" idag

Ur bebyggelseregistret; "SKÖVDE EKEN 2 - husnr 1; Byggår 1905-06, arkitekt FA Neuendorf, byggherre byggmästare EH Larsson.Hyreshuset bildade med Orion 4 en storslagen entré till den "Nya Stadsdelen", sedd från det samtidigt uppförda regementet öster om järnvägen. Huset var ett av arkitektens första större uppdrag i Skövde, och har de för jugenepoken karakteristiskt ljusa fasaderna i slätputs med ornament av kalksten. Sockeln av kalkstensnubb omfattar hela bottenvåningen. Tidstypiska är även de bruna fönstren och deras spröjsning, liksom den markerade portalen vid huvudentrén. Märk även balkongerna med smidesräcken och järnkonsoler.

 

Trots smärre förenklingar av fasadernas dekor bevarar Eken 2 de väsentliga dragen i det tidiga 1900-talets stilideal. Mittpartiet mot Vasaplan kröntes från början av en hög pyramidliknande uppbyggnad. Den försvann dock redan omkring 1912, kanske till följd av en brandskada. Gårdsmiljö: Liten, planterad förgård.-2006: Inga synliga förändringar exteriört. "

 

Vasaplans tredje hörnhus som nybyggt 1907. Ytterligare ett majestätiskt hus vid Vasaplan. Ännu utan den senare anlagda Vasagatan alldeles nära huset. Inte heller är Järnvägsgatan ordnad åt vänster i bild. Fotograf Ludvig Ericson (Klicka på bilden för mindre bild!)

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 102173)

Med Vasagatan i centrum från nybildade Vasaplan. Nu har också Järnvägsgatans hörnhus etablerats (t v). Många av de foton som finns från sekelskiftets Skövde från Vasastaden/Vasaplan har blivit vykort och speglar på så sätt den stolthet som staden kände inför  "den nya tiden" med stora planer för kommunikationer, industri och byggnader.

 (BIld Skövde Stadsmuseum - bildnummer:  101280)

Vasagatan 1/ Järnvägsgatan 2 idag Vasagatan 1/ Järnvägsgatan 2 idag

 

Ur bebyggelseregistret: KVARTERET LEJONET 7 – hus nr 1; Vasaplans tredje hörnhus; Byggnadsår 1906-07, arkitekt FA Neuendorf, byggherre lantbrukare Emil Andersson. Hyreshus uppfört samtidigt med det närliggande Eken 2 och ritat av samme arkitekt. Lejonet 7 företer emellertid en byggnadsstil som snarare kännetecknar 1890-talet än jugendepoken. Karakteristiskt är fasadernas gula maskinslagna förbländertegel, hörnets rakslutna burspråk och den höga lökkupolen. Balkongernas smidesräcken och takkupornas utformning är andra detaljer som mera hör 90-talets arkitektur till. Huset är, frånsett de moderna fönstren, välbevarat och ett av stadens två exempel på denna tegelarkitektur. Byggnaden bildar tillsammans med Lejonet 1 och de putsade hyreshusen Eken 2 och Orion 4 en värdefull bebyggelsemiljö vid Vasaplan. Gårdsmiljö: Asfalt, garage.-2006: Nya balkongräcken mot gården. Ny aluminiumdörr mot Vasaplan och Järnvägsgatan.

Alla tre hörnhusen på samma bild framför en mer färdig Vasaplan före 1912 och försvinnandet av takpyramiden på "Stora Snöplogen".

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 101132)

Järnvägsgatan 4 uppfört 1908-09 var det senaste i raden av fashionabla hus som byggdes utmed järnvägen.  Bilden från efter 1915 då tornet i hörnet redan var borttaget. Järnvägsgatan gick under många år inte mycket längre än hit och hade då en fortsättning i Nils Ericsons gata upp till Storgatans förlängning söderut. Huset märktes väl från SAJ-spåret och var under många år också det första i raden av hus väster om spåret på väg in mot Vasaplan.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer: 100514)

Järnvägsgatan 4 idag Järnvägsgatan 4 idag

Ur bebyggelseregistret: Kvarteret Lejonet 1; Järnvägsgatan 4; Byggnadsår 1908-09, arkitekt Ernst Wahlander, byggherre byggmästare Johan A Johansson. Huset uppfördes ursprungligen som enfamiljsvilla med rikt differentierad planlösning omfattande 8 à 10 rum och kök, samt en mängd biutrymmen. Järnflöjeln på hörnet anger alltjämt byggnadsåret. Huset förvärvades snart av innehavaren till Skövde Mekaniska Stenhuggeri, Sven Ahlberg, som 1915 lät ändra hörnet från ett litet torn till nuvarande utseende. Vid ombyggnad 1939 delades huset i flera bostäder. Slätputsade fasader dekorerade med rött tegel. Djupt indraget entréparti med smidesräcke, helfranska dörrar och blyinfattade fönster, samt därovan en balkong. Gårdsmiljö: Trädgård med gräsmattor och träd. Äldre mur och nyare trästaket. - 2005: Garage i falsad plåt, grönmålad. Tillbyggt glasrum i falsad plåt, grönmålad.

Järnvägsgatan 4 utmed Nils Ericsons gata. Bakom de skyddande murarna och häckarna skapades oaser till trädgårdar, gärna med vattenspel som här.

(Bild Skövde Stadsmuseum - bildnummer:101052)