Del II Sid 1 A. Branstorps skifteskarta

BRANSTORPS SKIFTESKARTA HELA KARTAN (Lantmäteriet Historiska Kartor)

Klicka på kartan för större kartbild! Klicka på kartan för större kartbild!

Hela storskifteskartan.

INLEDNINGSTEXTEN TILL STORSKIFTESKARTAN

Inledningstext Storskifteskartan.

Texten i klarskrift - oöversatt från gammalsvenskan:

 

År 1792 den 29de October företog Sig Undertecknad Kommissjons Landtmätare, af, til följe af Konungens Respective Befallningshafvandes förordnande afmäta och emellan Ägarna af Skatte Rusthållet Brandstorp 1/2 Mantal, Storskifta alla dess odal Ägor, uti Wåmbs Socken Kåkinds Härad och Skaraborgs Län; hvarvid efter Skedd Laga kungörelse Sig inkalde utom Nämndemannen Sven Andersson i Wåmb och Edvardson Bisittaren Jan Andersson i Käpplunda, som voro beordrade at förrättningen biträda, Sven Andersson Ägare av 1/8del; Lars Pehrsson 1/8; Måns Håkansson 1/8del; Eric och Anders Anderssöner 3/8del____

 

Sedan ofvannämnda förordnande var för Jordägarna uplåtit, Hos anstalt fogad om det som til Mätningens företagande fans nödigt, hvarefter den genast företogs, men i anseende til inträffat Snö och oväder var undertecknad nösakad därmed uppskiuta til påföljande År den 11 april, då den åter företogs fortsattes och efter hand afslutades, och blef därvid befunnit at kommande Ägor vore af följande Råskildnader omgifne:

No 1 et gärdesgårds hörn, hvarest Wåmbs Byes Ägor vidtaga, och följa efter de å Kartan uptagne gärdesgårds krökar till No 2 vidare äfter en liten Bäck till No 3 där Käpplunda Byes Äng vidtager och går efter bäcken til dess slut vid No , därifrån rakt til No 5 Sedermer til No 6, 7, 8 och vidare efter Bergsklippor till No 9 Hä r vidtager Krono Parken Billingen och följer Sedan Hemmanets ägor til No 1.

 

Den 16 april Då mätningen Sålunda var afklarad, och Charta förrättad Sammanträdde åter Jördägaran för at Joden Taxera och om delningen öfverenskomma, hvarvid underrättlese meddeltes Jordägaran om Sättet och ändamålet af Taxeringen och den noggrannhet om hvar därvid hade at i akttaga, så at men icke genom en oriktig Taxering kommer i mistning af Ägor och Således få vidkännas en mot afsikten Stridig värkan,

 

Undertecknad förfogade Sig härefter tillika med Jordägarana ut på Ägorna och iakttoggs först Åkern hvaraf den bästa och bördigaste, som bestod av djup Svartmylla ansågs gifva 6te kornet, därmed den något Sämre till 5te, samt den Sämsta bestående av Sug, högland och sand blandad till kornets 3. Hällarna i Gårdarne togos därefter i övervägande, och stannade Jordägarna vid det beslut, at de mittan Åkrarna belägna små vallar sambt de i Öster och Wäster för Åkerna i Korsbacak gärdet skulle med åker delas, hvaföre de nu i jemförelse vis däremot Taxerades til 5te , 4 och 3dje graden, Hvad de öfrige vallarna åter beträffar såkomma de väl at indragas i åker delningen dock så at hvarje Jordägare däref får lika lott, Härifrån undantages likväl den i Hedgärdet belägne store odugliga backen och därintil belägne Åkern, hvilka hädanefter som hittils förblifva odelte; samt de vallar i Kullagärdet som äro i Sammnhang med Kvarnängen hvilka däremot böra beräknas.

Ängen togs sedermera i ögnasikte, ochbeslutades därvid, at den utan gradering Skulle millan Jordägarna fördelas på det sätt 1me från gärdesgården vid Kullagärdet drages en linia rakt äfver måssen til Bäcken, Sedan delas ängmarken i ett skifte på hvardera sidan om nämnda linia, och kom, små skilnads linierne därvid att sträcka sig i Norr och Söder, 2de
de Tycken at den oduglige Måssen som komma innom hvar och ens lott, Skall oansett en får mer än den andra det behållas. 3e Gårdshagen och Kvarnängen delas i ett Skifte hvardera och komma Skilnadslinierna at sträcka sig i den förstnämnda från Öster till Wäster och in den senare från Norr till Söder.

 

Sedan Taxeringen således var slutad rådgordes S:D: om gårdarnes delande; men som Jordägarna icke därom i att kunde så noga förenas, uppdrogo de Undertecknad at med iakttagande af den värkstälde Taxeringen och därunder gorde ärhindringar förrätta en laglig delning, så att hvarje lott får i möjligaste mån lika af bättre och sämre jord. I anledning häraf blef Åker delningen å Chartan författad och den 26, 27 i sistnämnde månad på marken utstakad, samt skifterne därefter af Jordägarna öfvesedde, Sammanparade och den jemkning öfverenskommen af det Östraste Skiftet i Kullagärdet skulle hafva utan beräknande den emillan nämde Skifte och Storängen belägne vall (under sign ý) som vid delningen i Kvarnängen skulle beräknas. Lottningen blef härefter förrättad, och med den återstående delningen upskjutet i anseende til en utfall Storskiftesdelning i Skallhult.

Den 18de Juli företogs delningen å ängarna, och då de voro å Chartan fördelte, blef äfven den till Hemmannet hörande Beteshagen delad mitt itu efter Jordägarnas öfverenskommelse, samt Skilnads Linierne den 22, 23, 24 dennes på marken utstakade hvarfetr Jordägarna sammanlade et bättre Skifte til et Sämre och sedan Lottkastades, och har hvarje Jordägare ärhållit härvid i Åker och Äng som följande Beskrifning utvisar:

FÖRDELNINGSBESKRIVNING

Måns Håkansson, Lars Pehrson,  Eric & Anders Anderssöner och Sven Andersson var Jordägarna vars marker skiftades. Lars Ljunggren var lantmätaren. Vid tinget ändrades några skiften och slutligen infördes allt på kartan.

Storskifteskartan som den slutligen lades fast.