Klicka på kartan för att få den större! Klicka på kartan för att få den större!

Ekonomisk häradskarta upprättad 1877-1882. Kvar på den gamla bytomten i Brandstorp ligger de två södra gårdarna och söder och sydväst därom gårdar som flyttades ut vid laga skiftet 1839. I stora drag är den gamla inägostrukturen lätt att känna igen även efter laga skiftet även om graden av uppodling ökat. Även de nya ägorna i väster bör ha nyodlats på gammal äng. Den högre upp belägna ängen med hasselbackarna fortsatte i stor utsträckning vara lövskogsmark/äng. Bäckatorp är fortfarande soldattorp men det södra ryttartorpet tycks ha ersatts med en backstuga. Söder om Bäckatorp ligger två Larsegårdar som flyttats ut från Våmbs by vid laga skiftet på 1840-talet samt ett mindre bostadshus. Norr om Skaravägen ligger en backstuga och längre västerut en utflyttad bondgård från Brandstorp. Keddakärret i nordväst ligger i kanten av en långsträckt grupp av ett ca 25- tal småställen som följer Skaravägen bort mot Prästtorp i skogskanten i nordväst.

 

(Bild och text från Kulturhistorisk förstudie Brandstorp - Våmb 2012 Våmbs socken, Skövde kommun Catharina Henriksson, Erik Holmström, Maria Norrman Kulturmiljö, Västergötlands museum - kan hämtas via länk nedan!)