Kontext Sid 4 A. Ljungstorps bebyggelse

Arbetet med Ljungstorps bebyggelse är ett samarbete mellan lokalhistorikerna Verna Andersson och Arne Sträng, båda Ljungstorp och Kent Friman inom ramen för ett projekt. Ljungstorpsprojektet har en egen hemsida som hänvisas till här: www.ljungstorpshistoria.se

 

Sidan heter "Ljungstorps alla skiften - en översikt över bebyggelse, människor, händelser och platser"

 

Här nedan ges bara ett par ofärdiga exempel på hur rubriksidan kan se ut för olika objekt! Gå istället direkt till sidan ovan!

Den kommer att ha bilder, texter och kartor som läggs upp efter hand för ca 250 objekt!!

 

1. KNIVALEDET

Karta 1960 (Lantmäteriet Historiska Kartor) Karta 1960 (Lantmäteriet Historiska Kartor)

                                                                                                                                                      

Ljungstorps första "skifte" på väg från Varnhem räknat på höger sida om den Gamla Kungsvägen över Billingen mitt emot dagens avtagsväg till Nygården och Prästgården i Varnhem.  Att låta Ljungstorp sträcka sig hit ner är inte fel ur ett historiskt perspektiv. Det var här grinden öppnades till Öfverbo by, som låg öster om Klostrets by. Byarna hade eget ansvar för väg från led till led vid bygränserna. Med Nygårdsgatan gränsade också Skarke by här, så det var verkligen ett trevägsled.

 

Ur ortsnamnsregistret:

"Knivaledet är ett hus, före detta boställe och senare torp tillhörigt Hålltorps egendom (lägenhet), Skarke socken, Valle härad i Skaraborgs län.  Namnet kommer av att där förr fanns ett led, en grind över den gamla landsvägen över Billingen vid Nygårdsgatan (en fägata fram till Nygården), dvs Nygårdens utfartsväg till landsvägen. Någon sägen finns om en dräng som där handskats med "en korg täljknivar. Det sägs också att det funnits en krog här."

 

2. HÅLLTORP

Karta 1960 (Lantmäteriet Historiska Kartor) Karta 1960 (Lantmäteriet Historiska Kartor)

Ur ortsnamnsregistret:

Namn på två gårdar 1 1/4 mantal tillsammans i Skarke socken, Valle härad.

 

Två jordbruk; Nr 1: Hålltorp Stora, 3/4 mantal och Nr 2. Hålltorp Lilla, 1/2 mantal, men bara ett jordbruk är numera bebyggt.

 

Stora Hålltorp lyder under Lilla Hålltorp, som har bebyggelsen med bostäder och ekonomihus.

 

Läge vid äldsta landsvägen över Billingen. En liten lid, Hålltorpsliden, landsvägslid och marklid, finns vid bebyggelsen. Hållsdammen med en f d kvarn (flera för övrigt) i Hålltorpabäcken. Hålltorpa kvarn, Bille kvarn eller Hospitalskvarnen vid Bäckå (Munkabäcken m fl namn) "Håll-torpet" har funnits som torp. I jordaboken 1651 skrevs namnet "Holltorph".

 

Kallas i dagligt tal endast Hålltorp.

På Häradsekonomiska kartan från 1877 kan man se att de båda jordbrukens namn användes åtskillt, dvs Lilla Hålltorp och Stora Hålltorp. Vi ser också att Lilla Hålltorp har bebyggelsen. Här finns både den äldsta vägen förbi norr om (Lilla) Hålltorp och söder om finns 1870 års väg som ett brunt streck.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

På skifteskarta 1794 "Billingeliderna" från Kronoparken kan man se denna lilla akvarell på Lilla och Stora Hålltorp. Det ser då ut som att Stora Hålltorp hade bostadbyggnader ner mot det som är "Tre Bäckar" idag och att det var två separata gårdar. Man kan också se att Stora Hålltorps bostadsbyggnad är signifikant större än bostaden på Lilla Hålltorp enligt akvarellen.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)